Polykač Bible: Plán čtení Bible

Stáhněte si Polykač Bible.

Bůh  nám neřekl kdy a jak často máme číst Písmo. Řekl nám však, že Písmo potřebujeme, abychom mohli žít:„Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ (5Moj 8,3; Mt 4,4). Boží slova pro nás znamenají život díky skutečnému životu, který je nám k dispozici skrze víru v Ježíše Krista, který říká: “Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit.“ (Jn 6,35). Důležité věci v životě vždy nějak plánujeme. Většina z nás má svůj plán ohledně toho, co bude přes den jíst. Stejně tak je moudré a logické mít plán pro čtení Bible.

CO A KDY ČÍST

Následující rytmus četby tě provede celou Biblí za jeden rok!

  • Starý zákon: Přečti 2-3 kapitoly za den a dej si 4 dny volna za měsíc. Přečti 1-3 předepsané SZ knihy naráz v každém čtvrtletí, označené modře. Čtení několika takových knih najednou pomáhá udržet obvyklou denní dávku čtení na zvládnutelné úrovni. Modře označené knihy byly vybrány buď pro svoji vhodnou délku, anebo pro užitek z vytvoření celkového obrazu o popisovaných událostech (např. 1. a 2. Paralipomenon).
  • Nový zákon: Přečti 1 kapitolu denně a dej si 4 dny volna za měsíc. Na každé čtvrtletí je vyhrazeno jedno evangelium a na každé pololetí knihy Římanům a Židům.

FEATURES

  1. Čtvrtletní formát: Tento plán počítá s přečtením některých knih v jednom čtvrtletí a poskytuje pravidelný rytmus čtení. Pokud nabereš zpoždění v denním čtení, nemusíš se ho snažit hned dohánět. Prostě se znovu pusť do denního čtení a dožeň, co je třeba, na konci čtvrtletí.
  2. Čtení obou částí Bible najednou: Jelikož čteme Starý zákon z novozákonní perspektivy, je dobré číst obě části Bible společně. Listy Římanům a Židům se čtou dvakrát za rok, protože tyto dvě knihy nám mimořádným způsobem pomáhají vidět celý příběh Bible i souvislosti Starého a Nového Zákona.
  3. Zdůraznění historických majáků vykoupení: Každá kapitola Bible je důležitá, jelikož každé slovo v ní obsažené je od Boha. Avšak některé kapitoly jsou zásadnější pro naše pochopení celkového biblického příběhu spasení. Červené zvýraznění ukazuje na zaslíbení proroka, kněze, krále, nového exodu, nového stvoření apod. Jindy poukazuje na potřebu zaslíbeného spasitele v rozvíjejícím se dramatu prokázané Boží milosti vůči hříšnému lidstvu. Zvýraznění v Novém zákoně ukazují na naplnění těchto očekávání v Ježíši Kristu.

Chci vyjádřit svůj dík Petrovi Poláchovi za překlad tohoto plánu čtení do češtiny. Kéž je Bůh oslaven skrze šíření svého Slova!

Ať vám Chléb života chutná a dejte mi vědět, jak vám to jde!

– Trent Hunter, trenthunter03@gmail.com

Stáhněte si Polykač Bible.

Zde je anglická verze.

Trackbacks and Pingbacks:

  1. The Bible Eater: A Bible Reading Plan | Above All Things -

    […] more and to download the Bible Eater. There are also versions in several translations, including, Czech, French, German, and Spanish. Then, for a fuller explanation of the plan and its rationale and […]

Leave a Reply

*

Text formatting is available via select HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>